Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

 
Szkoła Podstawowa nr 23 im. Lotników Polskich w Koszalinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony BIP SP 23 Koszalin.

Data publikacji strony internetowej: 2003-09-11.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-30.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
  • Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie
  • Część plików to skany dokumentów w formacie PDF lub pliki przygotowane na podstawie dokumentów Word, w których może nie być dobrze zaznaczonej logicznej struktury. W miarę możliwości będzie to poprawiane.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-23. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.Osobą kontaktową jest Krzysztof Cichosz, email: sp23koszalin@op.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 94 3451154.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. 

Dostępność architektoniczna

 

Do budynku prowadzą schody wyposażone w podjazd dla wózków inwalidzkich.Po prawej stronie znajduje się sekretariat, w którym  można złożyć dokumenty. Brakuje obniżonych lad. Toaleta znajduje się na parterze  budynku i nie jest dostosowana do potrzeb osób na wózkach inwalidzkich. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.  W budynku nie ma pętli indukcyjnej.Brak jest również wyznaczonego miejsca parkingowego  dla osób niepełnosprawnychDo budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Aplikacje mobilne

Serwis nie posiada dedykowanej aplikacji mobilnej

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Cichosz Krzysztof
(2020-10-23 10:59:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Cichosz Krzysztof
(2023-03-30 11:05:53)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki