Klauzula informacyjna - zamówienia publiczne

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 

                                                               KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),  informujemy, że:

 

  1. Administratorem danych osobowych przetwarzającym Pani / Pana dane osobowe  jest Szkoła Podstawowa Nr 23 im. Lotników Polskich w Koszalinie; kontakt mailowy: sp23koszalin@op.pl

 

  1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email iod@zeto.koszalin.pl lub pod adresem administratora

 

  1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień  publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U 2016 r. poz. 1126)

 

  1. Pani/Pana dane osobowe pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne

 

  1. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia

 

  1. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania

 

  1. Jeżeli Pani/Pan uważa, że przetwarzanie jej/jego danych osobowych narusza przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora (adres siedziby ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

 

  1. Podanie danych osobowych w związku udziałem w postępowaniu o zamówienia publiczne nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału. Wynika to stąd, że w zależności od przedmiotu zamówienia, zamawiający może żądać ich podania na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych Dz. U 2017 poz. 1579) oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych, a w szczególności na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U 2016 r. poz. 1126

 

  1. W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Państwa dane  mogą być przekazywane do państw z poza EOG z zastrzeżeniem, o którym mowa w punkcie 5 ppkt 2)

 

  1. W trakcie przetwarzania podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Cichosz Krzysztof
(2018-10-26 14:55:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Cichosz Krzysztof
(2020-01-31 13:06:50)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki