Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Szkoła Podstawowa nr 23 im. Lotników Polskich w Koszalinie
Herb Szkoła Podstawowa nr 23  im. Lotników Polskich w Koszalinie

Niedziela 22.07.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Regulamin Rady Rodziców

 

Regulamin Rady Rodziców 
przy Gimnazjum Nr 11 im. Lotników Polskich
w Koszalinie

Rozdział 1. Zasady ogólne.
§ 1 
1. Regulamin określa formy współdziałania rodziców i opiekunów z Gimnazjum Nr 11 w Koszalinie i organizacjami nadzorującymi Gimnazjum Nr 11 w Koszalinie.
2. Rada Rodziców jest samorządnym przedstawicielem rodziców, współdziałającym z Dyrekcją Gimnazjum Nr 11 w Koszalinie, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, organizacjami nadzorującymi oraz innymi organizacjami i instytucjami realizującymi zadania lub wspomagającymi Gimnazjum Nr 11 w Koszalinie.
3. W razie potrzeby w skład Rady Rodziców mogą wchodzić z głosem doradczym przedstawiciele zakładów pracy, organizacji społecznych i instytucji współdziałających z Gimnazjum Nr 11 w Koszalinie.

Rozdział 2. Struktura oraz sposób powoływania Rady Rodziców.
§ 2 
1. Podstawowe ogniwo Rady Rodziców stanowi Zebranie Klasowe rodziców uczniów jednej klasy.
2. Zebranie Klasowe wybiera Radę Klasową w liczbie 3 osób. W skład Rady Klasowej wchodzą: przewodniczący, sekretarz, skarbnik.
3. W posiedzeniach Rady Klasowej bierze udział wychowawca klasy.

§ 3 
1. Radę Rodziców tworzą po jednym przedstawicielu Rad Klasowych wybrani na zebraniach klasowych.
2. Zebranie jest prawomocne przy obecności więcej niż 50 % ogółu członków Rady Rodziców.
3. W zebraniach Rady Rodziców bierze udział Dyrekcja Gimnazjum Nr 11 w Koszalinie.
4. Rada Rodziców wyraża swoje stanowisko w formie uchwał lub wniosków przyjmowanych na zebraniach większością głosów.
5. Jeżeli uchwała Rady Rodziców jest sprzeczna z obowiązującymi przepisami lub interesem Gimnazjum Nr 11 w Koszalinie, Dyrektor Gimnazjum zawiesza jej wykonanie i w terminie 14 dni uzgadnia z Radą Rodziców sposób postępowania w sprawie będącej przedmiotem uchwały.

§ 4 
1. Pierwsze zebranie Rady (wyborcze) należy odbyć na początku każdego roku szkolnego w terminie do dwóch tygodni po wybraniu przedstawicieli do Rady Rodziców podczas zebrań klasowych .
2. Na pierwszym zebraniu Rady Rodziców przeprowadza się wybory do Zarządu Rady (przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza).
3. Rada Rodziców może odwoływać ze swojego składu tych członków, którzy nie wykazują aktywności.
4. W trakcie trwania kadencji można zmienić skład Rady do 50 %.

§ 5 
1. Rada Rodziców na zebraniu wyborczym wybiera Komisję Rewizyjną w liczbie 3 członków w tym przewodniczącego.
2. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Rady Rodziców.

§ 6 
Członkowie Rady Rodziców pełnią swoje funkcje społecznie.

Rozdział 3. Organizacja pracy Rady Rodziców.
§ 7 
1. Rada Rodziców jest reprezentantem wszystkich rodziców, działa w ich imieniu i z ich upoważnienia.
2. Podstawowe zadania Rady Rodziców to:
1) współdziałanie ze wszystkimi rodzicami;
2) włączanie ich do realizacji przyjętego planu pracy, a także organizowanie do pomocy w wykonywaniu zadań ogólnoszkolnych.
3. Do kompetencji Rady Rodziców należy:
a. uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:
- programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli
- programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów nauczycieli i rodziców.
b. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły.
c. opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.
4. Treść podejmowanych uchwał i wniosków Rada Rodziców przekazuje Dyrekcji Gimnazjum Nr 11 i Radzie Pedagogicznej.
5. Zarząd Rady Rodziców zwołuje zebranie.
6. Zarząd Rady Rodziców zobowiązany jest do składania na zabranianiu sprawozdania ze swej działalności;
7. Rada Rodziców pracuje w oparciu o roczne plany pracy.
8. Projekty planu pracy oraz planu finansowego Rady Rodziców są przedstawiane do akceptacji na Zebraniu Rady Rodziców .
9. Rada Rodziców powołuje w zależności od potrzeb komisje i zespoły problemowe.

Rozdział 4 Zakres kompetencji organów Rady Rodziców.
§ 8 
1. Przewodniczący Rady Rodziców odpowiada za całokształt działalności Rady Rodziców.
2. Zadaniem Przewodniczącego jest:
1) opracowywanie projektów planu działalności Rady Rodziców i planu finansowego na każdy rok szkolny oraz przedstawianie ich do zatwierdzenia przez Radę Rodziców;
2) dokonywanie podziału zadań i obowiązków, określanie zadań dla komisji stałych i powoływanych doraźnie;
3) współdziałanie ze wszystkimi członkami Rady Rodziców, włączanie ich do realizacji planu pracy;
4) zwoływanie i prowadzenie zebrań Rady Rodziców ;
5) nadzór nad działalnością finansową i gospodarczą Rady Rodziców;
6) przekazywanie opinii i postulatów Rady Rodziców, Dyrekcji Gimnazjum Nr 11, Radzie Pedagogicznej i reprezentowanie Rady Rodziców na zewnątrz;
7) troska o przestrzeganie niniejszego regulaminu przez wszystkich członków Rady Rodziców;
3. Kompetencje zastępcy Przewodniczącego Rady Rodziców ustala w ramach swoich zadań Przewodniczący.

§ 9 
1. Sekretarz Rady Rodziców odpowiada za prowadzenie sekretariatu Rady Rodziców.
2. Zadaniem Sekretarza jest:
1) przygotowywanie posiedzeń i zebrań, w tym przygotowanie list obecności, protokołowanie, zawiadamianie członków o terminie zebrań i posiedzeń;
2) nadzorowanie prac powołanych komisji;
3) prowadzenie korespondencji i dokumentacji.

§ 10 
1. Księgowa Rady Rodziców odpowiada za całokształt działalności księgowo - finansowej Rady Rodziców.
2. Zadaniem Księgowej jest:
1) dbanie o interesy finansowe Rady Rodziców;
2) prawidłowe prowadzenie dokumentacji finansowej;
3) odpowiedzialność za zgodność przychodów i rozchodów z planami finansowymi i podjętymi uchwałami

§ 11 
Zadaniem Rady Rodziców jest:
1) koordynowanie działalności Rad Klasowych;
2) opracowanie planu pracy i planu finansowego;
3) podejmowanie decyzji dotyczących działalności gospodarczej;
4) podejmowanie decyzji w okresie między zebraniami Rady Rodziców;
5) konsultacja tekstów tworzonych do użytku wewnątrz szkolnego materiałów, dokumentów i regulaminów;
6) zatrudnia księgową Rady Rodziców.

§ 12 
Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest:
1) czuwanie nad zgodnością działalności poszczególnych ogniw Rady Rodziców z obowiązującymi przepisami;
2) dokonywanie raz w roku kontroli działalności Rady Rodziców pod względem zgodności działania z obowiązującymi przepisami i uchwałami a także roboczymi ustaleniami i zapisami w protokołach;
3) dokonywanie kontroli ogniw Rady Rodziców na żądanie Dyrektora Gimnazjum Nr 11 lub organu sprawującego bezpośredni nadzór nad Gimnazjum Nr 11;
4) składanie rocznych sprawozdań wraz z opinią i wnioskami pokontrolnymi.

§ 13 
Zadaniem Komisji stałych i doraźnych jest:
1) wykonywanie prac przedstawionych przez Radę Rodziców wynikających z planu pracy lub potrzeb stałych lub doraźnych;
2) angażowanie do realizacji określonych zadań osób z poza Rady Rodziców. 

Rozdział 4. Działalność finansowa.
§ 14 
1. Rada Rodziców prowadzi działalność finansową w oparciu o sporządzony roczny plan działalności finansowej oraz ustalenia w protokołach, uchwałach itp. które wynikają z bieżących potrzeb.
2. Fundusze Rady Rodziców pochodzą ze składek rodziców, z dochodów osiąganych przez Radę Rodziców, dotacji i darowizn.
3. Rada Rodziców może prowadzić działalność gospodarczą w celu pozyskania środków na wspieranie pracy Gimnazjum Nr 11. Działalność ta musi być prowadzona z zachowaniem obowiązujących przepisów.
4. Wpłacanie składek na rachunek bankowy odbywa się w ratach, co najmniej raz na dwa miesiące;
5. Wszystkie dokumenty mające wpływ na stan przyszłych zobowiązań płatniczych Rady Rodziców wymagają podpisu minimum dwóch osób uprawnionych do działania w jego imieniu.
6. Odpowiedzialnym z ramienia Rady Rodziców za całokształt działalności finansowej jest księgowa Rady Rodziców.
7. Księgowa przygotowuje na każde żądanie Prezydium sprawozdanie lub informuje o stanie środków finansowych.
8. Rada Rodziców przechowuje i gromadzi środki pieniężne na koncie w banku. Rada Rodziców dysponuje środkami pogotowia kasowego.
9. Podstawą wydatkowania środków finansowych są faktury, rachunki, listy płatnicze itp. Dopuszcza się także tzw. „dowody własne”, które sporządza osoba dokonująca zakupu.
10. Dowody źródłowe powinny być sprawdzone i zatwierdzone do wypłaty przez Księgową i Przewodniczącego Rady Rodziców.
11. Ze środków Rady Rodziców mogą być w razie potrzeby wypłacone zaliczki. Zaliczki winne zostać rozliczone w terminie określonym na wniosku.

§ 15 
Rok szkolny trwający od dnia 01 września bieżącego roku do 31 sierpnia następnego roku jest rokiem obrotowym dla celów podatkowych.

Rozdział 5. Postanowienia końcowe.
1. Wszelkie zmiany regulaminu wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, przyjętego i uchwalonego na zebraniu Rady Rodziców.
2. Regulamin zatwierdzono na Zebraniu Ogólnym Rady Rodziców w dniu 5.11.2007 r.
3. Traci moc Regulamin Rady Rodziców Gimnazjum nr 11 zatwierdzony dnia 16 listopada 2004r 
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia

Wytworzył:
Udostępnił:
Krzysztof Cichosz
(2013-05-15 11:04:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Cichosz
(2013-05-15 11:05:46)
 
 
ilość odwiedzin: 92347

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X